PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZLONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
O Projekcie
O projekcie

Głównym celem projektu jest ocena i monitorowanie wpływu ekonomicznego przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa przy wykorzystaniu dobrych praktyk ze Szwajcarii. Projekt realizowany w ramach Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Cele projektu

Celem projektu jest analiza, ocena i monitorowanie wpływu przemysłu grupowych spotkań biznesowych na gospodarkę Krakowa, przy wykorzystaniu dobrych praktyk ze Szwajcarii.

Projekt realizuje jednocześnie cele Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy poprzez wzajemną wymianę dobrych praktyk i know-how, służącą promowaniu, tworzeniu i wzmacnianiu partnerstwa pomiędzy polskimi Jednostkami Samorządu Terytorialnego (Urząd Miasta Krakowa) i instytucjami (Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Krakowskie Biuro Festiwalowe) a szwajcarskimi podmiotami (Institute of Tourism).

Podmioty badania

Grupą docelową projektu jest sektor MICE, tj. organizatorzy konferencji, kongresów, konwencji, seminariów, targów, wystaw, podróży motywacyjnych oraz gestorzy obiektów z zapleczem konferencyjnym w Krakowie. W szczególności są to: przedsiębiorstwa, organizatorzy turystyki, firmy szkoleniowe, hotele, obiekty konferencyjne, muzea i inni przedstawiciele branży.

Efekt docelowy projektu

Podstawowym efektem projektu będzie oszacowanie wielkości sektora spotkań biznesowych w Krakowie oraz jego wartości dla gospodarki miasta.

Korzyścią dla członków grupy docelowej będzie przede wszystkim zbadanie trendów w rezerwacji i wyborze przez organizatorów i uczestników grupowych spotkań biznesowych obiektów z zapleczem konferencyjnym, co umożliwi im bardziej przedsiębiorcze i skuteczne działania rynkowe. Pozytywną konsekwencją będzie również stworzenie sprzyjających warunków do przyciągania i obsługi większej liczby krajowych i międzynarodowych imprez biznesowych, szczególnie tych, które generują wysokie efekty ekonomiczne. Wiedza i doświadczenie zdobyte podczas projektu umożliwią bowiem decydentom miejskim świadome i efektywne sterowanie rozwojem przemysłu spotkań w Krakowie, poprzez identyfikowanie i prognozowanie ewentualnych zmian na rynku turystyki biznesowej.

 Oprac. Dr Agata Niemczyk

Partnerzy
Zespół
Projektowy