PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZLONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
Opis badań pilotażowych i przyjętej próby badawczej

Celem badań realizowanych w ramach niniejszego projektu jest określenie wpływu ekonomicznego przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa. Pierwszym etapem jest przeprowadzenie badań pilotażowych. Mają one służyć przygotowaniu badań zasadniczych. W szczególności zostaną wykorzystane do sprawdzenia poprawności kwestionariuszy ankietowych. Chodzi głównie o weryfikację postawionych w kwestionariuszu pytań: ich zakresu, zrozumiałości dla badanych i szczegółowości. Pytania te muszą być dostosowane do ostatecznych respondentów, którzy zostaną dobrani w tzw. próbie badawczej.
W niniejszym projekcie w przypadku badania pilotażowego przyjęto następujące założenia doboru próby:
I. Badanie pilotażowe zaplanowane zostało na IV kwartał 2012 r. i I kwartał 2013 r. podczas trwania co najmniej 12 spotkań biznesowych, wyspecyfikowanych w sposób następujący:
a) co najmniej 6 imprez z grupy: kongresy, zjazdy, konferencje, seminaria, sympozja, przy czym muszą być reprezentowane przynajmniej dwa kongresy i przynajmniej dwie konferencje;
b) co najmniej 4 spotkania korporacyjne (szkolenia, kursy, warsztaty, imprezy motywacyjne), przy czym musi być reprezentowana przynajmniej jedna impreza z grupy: szkolenia, kursy, warsztaty oraz przynajmniej jedna impreza motywacyjna;
c) co najmniej 2 imprezy typu targi i wystawy (B2B lub B2C), odbywające się w obiekcie targowo-wystawienniczym, którego gestor jest członkiem Polskiej Izby Przemysłu Targowego.
w tym
d) co najmniej 6 imprez zamieszczonych w Kalendarium Imprez na stronie www.conventionkrakow.pl,
e) co najmniej 7 spotkań krajowych i co najmniej 5 spotkań międzynarodowych;
f) co najmniej po 1 imprezie z każdej z poniższych branż: medycznej (w tym farmacji), humanistycznej (np. nauki, badań, edukacji), technicznej (np. budowlanej, motoryzacji, przemysłu samochodowego), technologii komunikacyjnych i informatycznej oraz ekonomiczno-politycznej (np. finansów, bankowości, ubezpieczeń, nieruchomości, administracji państwowej);
II. Próbę badawczą będą stanowiły cztery grupy respondentów, tj.:
1. grupa składająca się łącznie z co najmniej 200 uczestników wyżej wyspecyfikowanych grupowych spotkań biznesowych (wyłącznie turystów biznesowych, tj. osób nie będących mieszkańcami Krakowa), w tym:
– co najmniej 90 uczestników imprez z grupy: kongresy, zjazdy, konferencje, seminaria, sympozja,
– co najmniej 65 uczestników spotkań korporacyjnych,
z uwzględnieniem:
– co najmniej 117 uczestników z Polski i co najmniej 83 uczestników zagranicznych,
– co najmniej po 50 uczestników imprez z branż: medycznej i humanistycznej oraz co najmniej po 30 uczestników imprez z branż: technicznej, technologii komunikacyjnych i informatycznej, ekonomiczno-politycznej,
– co najmniej 45 uczestników imprezy typu targi i wystawy (B2B lub B2C) – zwiedzających;
2. grupa składająca się z co najmniej 7 osób reprezentujących obiekty, na terenie których odbywają się sesje plenarne (główne) wyżej wyspecyfikowanych spotkań biznesowych, w tym:
– 2 lub 1 hotele 2* lub 3*,
– 2 lub 1 hotele 4* lub 5*,
– 2 inne obiekty (np. sale zabytkowe, instytucji publicznych, administracji państwowej (samorządowej lub regionalnej), centra kongresowe itp.,
– 1 instytucja kultury,
– 1 centrum targowe/wystawowe;
3. grupa składająca się z co najmniej 10 wystawców, w tym przynajmniej pięciu wystawców na targach;
4. grupa pośredników (w tym PCO) i organizatorów (np. stowarzyszenie, jednostka uczelni) związanych z realizacją wyżej wyspecyfikowanych spotkań biznesowych w liczbie w sumie co najmniej 12.
Badanie uczestników (1 grupa respondentów) i wystawców (3 grupa respondentów) będzie przeprowadzone podczas trwania w/w imprez, a badanie firm obsługujących (2 i 4 grupa respondentów) w trakcie trwania w/w imprez lub po ich zakończeniu (nie później niż 7 dni po zakończeniu imprezy).
Do badania wykorzystywane będzie 5 różnych kwestionariuszy ankietowych. I tak przygotowano: Kwestionariusz dla gestorów; Kwestionariusz dla organizatorów; Kwestionariusz dla uczestników konferencji/kongresów oraz spotkań korporacyjnych; Kwestionariusz dla uczestników targów; Kwestionariusz dla wystawców targów.

Partnerzy
Zespół
Projektowy